W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach statystycznych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujące z nami firmy badawcze.W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje dotyczące stosowanie cookies znajdą Państwo w naszej "Polityce Prywatności". X

Kancelaria Podatkowa Ryszard Błaszyk

Dział rachunkowy

Sprzedaż rzeczy za pośrednictwem portali internetowych a PCC

Poznańska kancelaria podatkowa zaprasza do lektury artykułu

Jeśli poniższy artykuł nie wyjaśnia Państwa wątpliwości lub potrzebne jest Państwu kompleksowe doradztwo gospodarcze – zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Zgodnie z art. I ust. I pkt I lit. a i ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, opodatkowaniu tym podatkiem podlegają umowy sprzedaży. Generalnie umowa sprzedaży jest opodatkowana wtedy, gdy jej przedmiot znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w chwili zawarcia umowy.

Natomiast w przypadku umów sprzedaży, których przedmioty znajdują się poza naszym krajem w momencie dokonania czynności, będą one podlegały opodatkowaniu wówczas, gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium RP i umowa sprzedaży została zawarta na terytorium RP. Kryterium rozstrzygającym o objęciu umowy podatkiem stanowi miejsce złożenia oświadczenia woli przesądzającego o zawarciu umowy.

W razie gdy rzecz nabywana jest za pośrednictwem portali internetowych dla oceny miejsca dokonania czynności ma zastosowanie przepis art. 70 ust. 2 ustawy Kodeks cywilny, tzn. że jeżeli oferta jest składana w formie elektronicznej, umowę uważa się za zawartą w miejscu zamiesz-kania albo siedzibie składającego ofertę w momencie zawarcia umowy. Zgodnie z tym przepisem, kryterium decydującym o miejscu zawarcia umowy sprzedaży w postaci elektronicznej jest więc miejsce zamieszkania albo siedziba składającego ofertę zakupu w chwili zawarcia umowy. Miejscem dokonania czynności jest zatem Polska, jeżeli kupujący licytował towar będąc przy komputerze w Polsce.

Według art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) te czynności, w których przynajmniej jedna ze stron z tytułu ich dokonania jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z niego zwolniona.

Zgodnie zaś z art. 3 ust. I pkt I, obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży powstaje, w zasadzie, z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. Na gruncie prawa cywilnego umowa sprzedaży dochodzi do skutku przez samo porozumienie stron umowy (jest to czynność konsensualna). Jako czynność cywilnoprawna zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy przenosi własność na kupującego z momentem złożenia oświadczeń woli przez strony umowy (chyba że z woli stron bądź z mocy prawa do przeniesienia własności na nabywcę wymagane jest zawarcie umowy zobowiązującej, a następnie rozporządzającej).

W zasadzie umowy sprzedaży rzeczy ruchomych podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych, według stawki 2% wartości rynkowej przedmiotu sprzedaży ustalonej na dzień dokonania czynności. Obowiązek podatkowy i obowiązek zapłaty podatku ciąży tylko na kupującym. W związku z zawarciem umowy sprzedaży podatnicy są zobowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3) w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego (zawarcia umowy) oraz obliczyć i wpłacić podatek.

Wart. 9 pkt 6 przewidziano zwolnienie od PCC dla umowy sprzedaży rzeczy ruchomych, jeśli podstawa opodatkowania (wartość rynkowa rzeczy) nie przekracza 1.000 zł. W razie więc zawarcia takiej umowy nie powstanie obowiązek złożenia deklaracji PCC-3 ani zapłaty podatku.

W przypadku przeniesienia własności rzeczy w drodze umowy sprzedaży właściwym organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kupującego, gdy zaś obowiązek zapłaty ciąży solidarnie na kilku podmiotach kupujących - naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania bądź adres siedziby jednego z tych podmiotów. Jeśli nie można ustalić właściwości miejscowej organu podatkowego w powyższy sposób, tj. kiedy rzeczy znajdujące się w Polsce lub prawa majątkowe wykonywane na jej terytorium nabywa osoba niemająca miejsca zamieszkania w RP, deklarację należy złożyć Naczelnikowi Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach PCC od umów, których przedmiotem są rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane zagranicą, jest natomiast naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) nabywcy.