W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach statystycznych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujące z nami firmy badawcze.W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje dotyczące stosowanie cookies znajdą Państwo w naszej "Polityce Prywatności". X

Kancelaria Podatkowa Ryszard Błaszyk

Dział doradztwa podatkowego

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DORADZTWA PODATKOWEGO ONLINE

PRZEZ KANCELARIĘ PODATKOWĄ RYSZARD BŁASZYK


Rozdział I

Postanowienia ogólne


§ 1

Regulamin określa warunki świadczenia usług z zakresu doradztwa podatkowego oraz doradztwa gospodarczego, za pomocą strony internetowej Kancelarii oraz poczty elektronicznej, przez Kancelarię Podatkową Ryszard Błaszyk Doradca Podatkowy Nr 00004, siedziba główna ul. Grimma 6, 60-193 Poznań, numer NIP 779-001-11-47, warunki zawierania i rozwiązywania umów dotyczących wyżej wymienionych usług oraz zasady płatności.

 

§ 2

Klientem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest podmiot zlecający realizację usługi określonej w § 1. Klient zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych w procesie zamawiania usługi.

 

§ 3

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§ 4

Poprzez wysłanie pytania za pomocą specjalnego formularza umieszczonego na stronie internetowej Kancelarii klient wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, udostępnianie i usuwanie swoich danych osobowych, technicznych i technologicznych w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez Kancelarię.

 

Rozdział II

Zasady płatności


§ 5

Świadczone przez Kancelarię usługi doradztwa podatkowego oraz doradztwa gospodarczego, zlecane przez klientów za pomocą specjalnego formularza zamieszczonego na stronie internetowej, mają charakter odpłatny. Wycena dokonywana jest na podstawie stopnia skomplikowania stanu faktycznego oraz pytania sformułowanego przez klienta.

 

§ 6

Termin wykonania usługi ustalany jest indywidualnie z klientem.

 

§ 7

Odpowiedź opracowywana przez zespół Kancelarii udzielana jest po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Kancelarii, który stanowi płatność za usługę. W tytule przelewu należy podać indywidualny numer nadany zleceniu, który klient otrzymuje wraz z informacją dotyczącą ceny usługi.


§ 8

Płatność za usługę powinna być dokonana na numer rachunku bankowego: BRE S.A. – WBE/ŁÓDŹ Nr 02 1140 2004 0000 3802 3227 7008.

 

Rozdział III

Zastrzeżenia dotyczące świadczonych usług


§ 9

Kancelaria zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na pytanie, w szczególności o treści obraźliwej, o czym bezzwłocznie informuje klienta.

 

§ 10

Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do strony internetowej Kancelarii z przyczyn od niej niezależnych.

 

§ 11

Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe klienta powstałe na skutek nieprawidłowego zastosowania się do odpowiedzi udzielonej przez Kancelarię.

 

§ 12

Klientowi nie przysługuje prawo udostępniania porady, ani opinii prawnej sporządzonej przez Kancelarię bez pisemnego zezwolenia Kancelarii z wyjątkiem właściwych dla niego organów podatkowych dla potrzeb toczącego się postępowania kontrolnego lub podatkowego.

 

§ 13

Kancelarię obowiązuje zasada poufności. Oznacza to, iż wszelkie informacje zamieszczone w formularzu znajdującym się na stronie internetowej zostaną zachowane w tajemnicy zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2011 r., Nr 41 poz. 214).

 

§ 14

Kancelaria zastrzega sobie prawo do kontaktu z klientem z celu dokładniejszego wyjaśnienia stanu faktycznego, jeżeli określony w formularzu stan faktyczny jest niejasny lub budzi wątpliwości

 

Rozdział IV

Postanowienia końcowe


§ 15

Wszelkie spory mogące wyniknąć z umów, których dotyczy niniejszy regulamin pomiędzy klientem a Kancelarią rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Kancelarii. Zastrzeżenie to nie dotyczy klientów będący konsumentami.